FAQ

 

Vad betyder jämlikhet?
Jämlikhet avser alla individers lika värde avsett kön, ras, religion, social tillhörighet, mm. I politiska sammanhang handlar det även om inflytande och sociala förhållanden. Jämlikhet kan motiveras från olika utgångspunkter så som religion, naturrättsliga föreställningar, liberalism, socialism och demokrati.

 

Vad betyder jämställdhet?
Jämställdhet innebär att kvinnor och män ska ha samma möjligheter och rättigheter. Jämställdhet mellan kvinnor och män förutsätter en jämn fördelning av makt och inflytande, samma möjligheter till ekonomiskt oberoende, lika villkor och förutsättningar i fråga om företagande, arbete, arbetsvillkor samt utvecklingsmöjligheter i arbetet, lika tillgång till utbildning och möjligheter till utveckling av personliga ambitioner, intressen och talanger, delat ansvar för hem och barn samt frihet från könsrelaterat våld.

 

Vad menas med normer?
Normer avser det ”normala” eller godtagna beteendet i till exempel en social grupp; konvention, praxis. Ett normsystem anger det normala mönster som individers handlingar bör överensstämma med. Normer kan delas in i rättsliga, ekonomiska, moraliska, estetiska, tekniska etc. De är i allmänhet intimt förbundna med sociala värden, och de utgör medel för att förverkliga tillstånd som värderas högt av den samhällsgrupp som bejakar dem. Formella lagar uttrycker en del av samhällets normsystem, andra förmedlas via traditioner, seder och bruk.

 

Vad innebär normkritik?
Normkritik är ett verktyg för att komma åt själva grunden till varför ojämlikhet uppstår. Det handlar om att ställa kritiska frågor kring de normer som en verksamhet, exempelvis undervisning, vilar på, kring vilka som inkluderas respektive exkluderas i undervisningen, vilka som den är anpassad efter och vilka som missgynnas. Syftet med att granska normer är begripa vad som möjliggör diskriminering och att bli medveten om sina egna föreställningar för att kunna ge alla individer samma förutsättningar. Det kan även avse handlingsregel, påbud om hur man bör handla eller om hur något bör vara beskaffat eller organiserat. Inom moralfilosofi och politisk filosofi studeras huvudsakligen generella normer för moraliskt riktigt handlande eller för en riktig organisation av samhällen. Enligt en vanlig uppfattning kan normer inte logiskt härledas från beskrivningar av fakta. Många anser dessutom att normer varken är sanna eller falska.

 

Vad är Intersektionell analys
Intersektionalitet, ordet kommer från engelskan intersection, som kan betyda vägkorsning eller skärning. Det används för att beteckna hur olika maktordningar och diskrimineringsgrunder påverkar och ibland förstärker varandra, en enskild maktordning kan inte förstås oberoende av andra. Intersektionalitet kan användas som analysredskap inom många olika områden och också fungera som ett verktyg. En intersektionell analys kan exempelvis synliggöra hur särskilda satsningar på vissa målgrupper, såsom nyanlända, lågutbildade eller personer med funktionsnedsättning, inte tar hänsyn till att personer kan tillhöra flera målgrupper samtidigt och ha behov som kräver en kombinerad insats.

 

Vad är diskriminering?
Ordet diskriminering brukar i vardagligt tal ofta användas om orättvis behandling av olika slag, där någon gör åtskillnad mellan olika människor. Men det som av många uppfattas som diskriminering är inte alltid diskriminering i lagens mening.

Definition av diskriminering;

 • måste vara en person som blivit missgynnad eller kränkt
 • ska finnas ett samband med en diskrimineringsgrund (sexuella trakasserier kräver inte detta samband)
 • måste handla om en av de former av diskriminering som beskrivs i diskrimineringslagen
 • måste ha skett inom ett av de samhällsområden där diskrimineringslagen gäller.

 

Vilka är diskrimineringsgrunderna?

 • Kön
  Lagen definierar kön som att någon är kvinna eller man. Förbudet mot könsdiskriminering omfattar också personer som planerar att ändra eller har ändrat sin könstillhörighet. Det finns även andra perspektiv på kön och identitet som skyddas under diskrimineringsgrunden könsidentitet och könsuttryck

 

 • Könsöverskridande identitet eller uttryck
  Med könsidentitet och könsuttryck avses i lagen att någon inte definierar sig som kvinna eller man eller genom sin klädsel (eller på annat) sätt ger uttryck för att tillhöra ett annat kön än det som registrerats för hen vid födelsen. Begreppen omfattar dels en persons mentala eller självupplevda könsbild, dels hur någon uttrycker det som kan kallas personens sociala kön, till exempel genom kläder, kroppsspråk, smink eller frisyr.
 
Diskrimineringsgrunden avser vad som ofta brukar kallas transpersoner. Det är ett paraplybegrepp för människor vars könsidentitet eller könsuttryck tidvis eller alltid skiljer sig från normen för det kön som registrerats för dem när de föddes.Personer med intersexvariation omfattas också av skyddet mot diskriminering som avser könsidentitet eller könsuttryck. Intersex är en benämning som används för att förklara tillstånd där den kroppsliga utvecklingen inte är entydig i fråga om kön.
 
Det kan till exempel vara en skillnad i den yttre anatomin men det kan också vara en hormonell eller genetisk skillnad.Personer som planerar att ändra eller har ändrat sin könstillhörighet omfattas av skyddet mot diskriminering som har samband med diskrimineringsgrunden kön.DO använder ofta begreppen könsidentitet eller könsuttryck. Det beror på att DO anser att lagens begrepp ("könsöverskridande") riskerar att befästa en bild av att personer som omfattas av skyddet mot diskriminering är avvikare i ett samhälle där det finns starka normer och föreställningar om kön.

 

 • Etnisk tillhörighet
  Med etnisk tillhörighet avses att någon tillhör en grupp av personer som har samma nationella eller etniska ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande. Alla människor har minst en etnisk tillhörighet. Personer som tillhör en etnisk minoritet identifiera sig ofta både som exempelvis same eller chilenare och svensk.
  Med begreppet "annat liknande förhållande" avses bland annat nedsättande uppfattningar om "invandrare" eller personer med viss hudfärg som motiverar missgynnande agerande eller handlingssätt. När människor svepande bedöms och kategoriseras efter deras (förmodade) etniska tillhörighet, exempelvis somalier är sådana som grupp, så föreligger risk för diskriminering

 • Sexuell läggning
  Med sexuell läggning innefattar diskrimineringslagen tre sexuella läggningar; heterosexuell, bisexuell och homosexuell. I praktiken använder personer fler ord än just homo, hetero och bi för att beskriva sin sexuella läggning

 • Religion eller annan trosuppfattning
  Med religion avses religiösa åskådningar som exempelvis hinduism, judendom, kristendom och islam. Annan trosuppfattning innefattar sådana övertygelser som har sin grund i eller samband med en religiös åskådning, till exempel buddism, ateism och agnosticism.

Politiska åskådningar och etiska eller filosofiska värderingar som inte har samband med religion omfattas inte av diskrimineringslagens skydd

 • Funktionsnedsättning 
  Begreppet funktionsnedsättning innebär en begränsning av en persons av fysiska, psykiska eller intellektuella funktionsförmåga. Det är alltså något som en person har, inte något som en person är.

Begränsningarna kan vara en följd av en skada eller en sjukdom som fanns vid födseln, har uppstått därefter eller kan förväntas uppstå. Tillfälliga begränsningar av en persons funktionsförmåga är alltså inte en funktionsnedsättning i diskrimineringslagens mening.

Begreppen som används på området har växlat över tid. Det har gått från handikapp till funktionshinder till funktionsnedsättning. Numera beskriver Funktionshinder den begränsning en person med funktionsnedsättning upplever i relation till omgivningen. Ett funktionshinder uppstår därmed i mötet mellan människa och miljö. Det kan handla om allt från höga trösklar till attityder. Det är alltså miljön och omgivningen som är funktionshindrande.

 • Ålder
  Lagen definierar ålder som uppnådd levnadslängd. Med detta avser lagen en persons levnadslängd i tid räknat. Alla omfattas av skyddet eftersom alla har en uppnådd levnadslängd.

 

 

Vad betyder genus?
Med begreppet genus avses inte det biologiska könet, utan de aspekter av kön som är socialt och kulturellt konstruerade, det vill säga de föreställningar, idéer och handlingar som formar våra sociala kön. Termen genus är ett socialt konstruerat klassifikationssystem som delar in människor i två kategorier, kvinnor och män, och som förknippar dessa kategorier med olika uppsättningar beteendemässiga, kulturella, psykologiska och sociala egenskaper och handlingsmönster. Vad som uppfattas som ”kvinnligt” respektive ”manligt” är inte något definitivt, utan något föränderligt som vi ständigt skapar och omförhandlar. Begreppet genus infördes i humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning på 1980-talet. Relationen mellan könen samt varierande uppfattningar om vad som uppfattas som manligt och kvinnligt betonas.

 

Vad är kön?Kön eller mer precist juridiskt kön är det kön som står i folkbokföringen och som syns i svenska personnummer. I Sverige finns två juridiska kön: kvinna och man. Som transperson kan man vilja ändra sitt juridiska kön. Man kan ändra juridiskt kön om man får en transsexualismdiagnos, är över 18 år och folkbokförd i Sverige, och har levt som det kön man juridiskt vill ändra till under en viss tid. Man kan också ändra juridiskt kön om man har en intersexvariation. Då gäller andra regler. Bland annat krävs det att ens kropp anses vara mer lik det kön man juridiskt vill ändra till.

 

Vad är HBTQAI+
HBTQ är ett paraplybegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner, personer med queera uttryck och identiteter och intersex/intersexvariationer. Ofta lägger man till ett i (hbtqi) för intersex/intersexvariation. Man kan också lägga till ett + på slutet för att visa att man inkluderar personer som bryter mot normer för kön och sexualitet utan att identifiera sig med någon av bokstäverna hbtqi. Till exempel personer som är asexuella eller aromantiska eller som funderar över sin könsidentitet.

 

Vad betyder heterosexuell?
Heterosexuell
 är en person som har förmågan att bli kär i och/eller attraherad av enbart personer av ett annat kön än det egna.

 

Vad betyder homosexuell?
Homosexuell
 är en person som har förmågan att bli kär i och/eller attraherad av enbart personer av samma kön som det egna.

 

Vad är betyder Cis?
Cisperson är en person vars könsidentitet, och ofta även könsuttryck, stämmer överens med det kön man tilldelas när man föds. Ordet "cis" är latin och betyder ungefär "på samma sida". Cis har ingenting med sexualitet att göra, utan det handlar om könsidentitet. Som cisperson kan man vara homosexuell, heterosexuell, bisexuell, asexuell eller något annat.

 

Vad är en transperson?
Transperson är någon vars könsidentitet och/eller könsuttryck inte stämmer överens med det juridiska kön man blev tilldelad när man föddes. Ordet "trans" kommer från latin och betyder ungefär "överskridande" eller ”förflyttning”. Transperson är ett paraplybegrepp med många undergrupper och det går att vara transperson på många olika sätt. Trans har ingenting med ens sexualitet att göra, utan det handlar om könsidentitet. Som transperson kan man vara homosexuell, heterosexuell, bisexuell, asexuell eller något annat.

 

Vad menas med transsexuell?
Transsexuell kan den person kalla sig som är kille men som tilldelades det juridiska könet tjej vid födseln, eller som är tjej men som tilldelades det juridiska könet kille vid födseln. Ofta vill man som transsexuell både ändra juridiskt kön och förändra kroppen med exempelvis hormoner och/eller kirurgi. Den som är transsexuell kan få diagnosen transsexualism. Transsexuell är ingen sexuell läggning, utan det handlar om könsidentitet, alltså det kön man är innerst inne.

 

Transkille är en person som tilldelats det juridiska könet tjej vid födelsen, och som har en manlig könsidentitet. Många använder termen kille om sig själva, utan trans-prefixet.

 

Transtjej är en person som tilldelats det juridiska könet kille vid födelsen, och som har en kvinnlig könsidentitet. Många använder termen tjej om sig själva, utan trans-prefixet.

 

Vad betyder binär?
Binär betyder att något är uppdelat i två. I fråga om trans syftar binär på att samhället delar in människor i två kön: man förväntas vara antingen kille eller tjej. Cispersoner är binära. Många transpersoner är också binära, ofta benämns det som transkille eller transtjej.

 

Vad betyder ickebinär?
Ickebinär är en person som identifierar sig utanför tvåkönsnormen. Ibland används ”ickebinär” som ett paraplybegrepp för olika könsidentiteter utanför denna norm, till exempel genderqueer, bigender och agender. Ickebinär betyder inte samma sak för alla som identifierar sig som det. Som ickebinär kan man till exempel vara mitt emellan tjej och kille, ett annat kön, flera kön eller inget kön. Man kan också ha en flytande könsidentitet.

 

Vad är Genderfluid? 
Är ett begrepp som kan användas för att beskriva att man har en flytande könsidentitet, eller att ens könsidentitet varierar. Könsidentiteten kan variera över tid eller beroende på sammanhang.

 

Vad menas med person med transerfarenhet?
Person med transerfarenhet är ett begrepp som kan användas av exempelvis personer som genomgått könsbekräftande behandling och som inte längre ser sig som trans.

 

Vad betyder queer?
Queer kan betyda flera olika saker. Den som identifierar sig som queer ("att vara queer") brukar se queer som något man är eller gör. Ofta handlar det om att bryta mot och ifrågasätta normer kring kön, sexualitet och/eller relationsform. Queer kan vara att vara icke-heterosexuell. Queer kan också vara att bryta mot normer kring kön (t.ex. genom könsuttryck eller könsidentitet). Queer som relationsform kan handla om att vara kär i fler än en person åt gången.

 

Vad är intersex/intersexvariation?
Intersex/intersexvariation är ett samlingsbegrepp för olika medicinska diagnoser som man kan få om ens kropp inte stämmer överens med normen för varken hur en "typisk manskropp" eller en "typisk kvinnokropp" förväntas se ut. Intersex är inte samma sak som trans. En person som har en intersexvariation kan vara cisperson eller transperson. Intersex har ingenting med ens sexualitet att göra, utan det handlar om egenskaper hos kroppen.

 

Varför är pronomen viktigt
Pronomen är till exempel hon, han, hen och den – det man vill bli kallad när någon pratar om en i tredje person (till exempel: hen är snäll, jag tycker om hen). Om man är osäker på någons pronomen kan man fråga i ett enskilt samtal (till exempel: "Vilket pronomen vill du att jag använder om dig?"). Hen/den är könsneutrala pronomen som främst används av personer som är till exempel ickebinära. Hen och den används också i situationer då man inte känner till en persons könsidentitet eller pronomen och i exempel där man tidigare skulle ha skrivit “hon eller han”.

 

Vad är jämställdhetsintegrering?
Jämställdhetsintegrering motverkar att jämställdhetsarbetet bedrivs i skymundan eller vid sidan av annan verksamhet. Jämställdhetsarbetet riktas som en del i det ordinarie arbetet. I Sverige är jämställdhetsintegrering den huvudsakliga strategin för att uppnå det jämställdhetspolitiska målet att kvinnor och män ska ha samma makt och möjlighet att påverka samhället och sina egna liv.
Jämställdhet skapas där ordinarie beslut fattas, resurser fördelas och normer skapas det innebär att ett jämställdhetsperspektiv behöver finnas med i det dagliga arbetet. Jämställdhetsintegrering innebär att ett jämställdhetsperspektiv finns med i allt beslutsfattande, på alla nivåer och i alla steg av processen – från förslag, till genomförande och utvärdering. I arbetet med jämställdhetsintegrering ska systematiskt synliggöra och analysera vilka konsekvenser förslag och beslut får för kvinnor respektive män.

 

Vad är horisontella principer?
Inom bland annat socialfondsprogrammen använda fyra horisontella principer som ska integreras i alla projekt och på så vis prägla insatserna som får stöd från ESF och andra anslagsgivare. Principerna handlar om jämställdhet, tillgänglighet, icke­diskriminering och hållbar utveckling.

 

Kvinnors rösträtt i Sverige? (riksarkivet.se)
Kampen för den kvinnliga rösträtten i Sverige har en lång och intressant bakgrundshistoria som det ibland kan vara klokt att påminna sig om när vi idag tycker att rösträtten verkar självklar.

Kampen för den kvinnliga rösträtten väckte både debatt och ilska hos politiker och andra när den kom upp på dagordningen i slutet av 1800-talet och i början av 1900-talet. Rösträttsfrågan för kvinnor hade framlagts som motion i riksdagen redan år 1884 men röstades ned med rösterna 53 mot 44.

Inte förrän 2 april 1912 la den svenska regeringen fram ett lagförslag om kvinnlig rösträtt genom en proposition i riksdagen. Men den 18 maj röstades förslaget ned av först Första Kammaren med 86 röster mot 58. I Andra Kammaren antogs däremot förslaget med 140 röster mot 66. Det resulterade den gången till att den kvinnliga rösträtten föll, men det skulle visa sig att frågan återkom med förnyad kraft.

Varför ska man minnas den 18 maj 1912 när kvinnorna ändå inte lyckades uppnå sin politiska rösträtt denna dag? Jo, det är ändå en märkesdag för rösträttsrörelsen på grund av de följder den kvinnliga rösträttsfrågan fick efter propositionen i riksdagen. Man hade gjort ett nytt försök att ta upp och visa att frågan om den kvinnliga rösträtten visst inte var glömd fast den tidigare blivit nedröstad.

Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt (LKPR), som startades1903, kämpade tappert med saken. Till slut togs rösträttsfrågan upp igen i kammaren där liberalen Karl Staafs andra regering lade fram den första propositionen om rösträtt och valbarhet för kvinnor i riksdagsval. Propositionen, som var den första av tre innan den kvinnliga rösträtten vanns 1919 var viktig, ja avgörande, för det slutliga resultatet som byggde på den debatt som fördes inom rösträttsrörelsen. Propositionen var början på slutet av kampen för den kvinnliga rösträtten i Sverige.

 

När blev det allmän rösträtt i Sverige?
Frågan är svår att besvara utifrån vilket perspektiv som antas, läs gärna mer på https://demokrati100.se/den-allmanna-rostratten-nar-infordes-den/

 

Vad är nationella minoriteter och minoritetsspråk i Sverige?
Enligt Europarådets ramkonvention är det upp till de undertecknande länderna att bestämma enligt vilka kriterier minoriteterna ska utses. I Sverige har riksdagen bestämt att man för att få status som nationell minoritet ska vara en grupp med en uttalad samhörighet, som går att urskilja från den övriga befolkningen ha en religiös, språklig, traditionell eller kulturell särart, som den inte delar med andra ha en uttalad vilja att behålla sin identitet och ha historiska eller långvariga band med Sverige.

Utifrån dessa kriterier har Sverige erkänt judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar som nationella minoriteter i Sverige. Samerna är dessutom erkända som urfolk.

I Sverige tillämpas principen om självidentifikation för att avgöra vilka som ingår i en nationell minoritet. Enligt den svenska minoritetspolitiken betyder det att det är individen själv som bestämmer om hen vill ingå i en nationell minoritetsgrupp eller inte. Uppskattningsvis tillhör cirka 10 procent av befolkningen en nationell minoritet

Det finns fem erkända nationella minoritetsspråk i Sverige:

 • finska
 • jiddisch
 • meänkieli
 • romani chib
 • samiska.

Det innebär att samhället har ett särskilt ansvar för att dessa språk ska kunna fortleva, utvecklas och föras vidare till nästa generation.

Inom de fem erkända minoritetsspråken finns olika språkliga variationer, så kallade varieteter. Exempelvis är romani chib ett samlingsnamn för många olika romska språkvariationer som kan likna varandra men också vara väldigt olika. Inom samiskan finns bland annat nordsamiska och sydsamiska som har så stora skillnader att det nästan kan sägas vara två olika språk.